Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 157/RMČ/2010

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s úplatným převodem pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín formou výběrového řízení s tím, že funkční využití pozemku bude v souladu s územním plánem a nebude požadováno navýšení koeficientu míry využití území

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1390 v k. ú. Hloubětín OOA MHMP

T: 12. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM