Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 4. 2010

č. 158/RMČ/2010

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 232/458, k. ú. Černý Most, pro zřízení předzahrádky pizzerie po období od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zřízením předzahrádky pizzerie spol. BELSI export-import, s. r. o., se sídlem Bobkova 787, Praha 9, po období od 1. 5. do 30. 9. 2010 na pozemku parc. č. 232/458, k. ú. Černý Most

2. s návrhem vyjádření za městskou část Praha 14 (příloha č. 5)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání vyjádření za městskou část Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 232/458, k. ú. Černý Most pro zřízení předzahrádky pizzerie po období od 1. 5. do 30. 9. 2010

T: 15. 4. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM