Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 241/RMČ/2010

k návrhu na přijmutí finančního daru ve výši 302.150 Kč od Bytového družstva Rochovská


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. přijmutí finančního daru ve výši 302.150 Kč od Bytového družstva Rochovská

2. darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Rochovská

T: 7. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE