Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 251/RMČ/2010

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 6 m2 v ulici Kučerova č. p. 799, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy v nebytových prostorách v objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce