Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 254/RMČ/2010

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 005/2010 na akci: "Oprava okapového chodníku Rochovská č. p. 764 - 767, 769 - 772, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PAMA, spol. s r. o. na akci: "Oprava okapového chodníku Rochovská č. p. 764 - 767, 769 - 772, Praha 9" dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PAMA, spol. s r. o. na akci:
"Oprava okapového chodníku Rochovská č. p. 764 - 767, 769 - 772, Praha 9" dle přílohy č. 1

T: 15. 6. 2010

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s.