Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 256/RMČ/2010

k návrhu na jmenování tajemnice finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. n a v r h u j e

ke jmenování tajemnicí finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 paní Zuzanu Zavadilovu

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

předložit návrh na jmenování tajemnice finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OE