Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 261/RMČ/2010

závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2009


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se závěrečným účtem městské části Praha 14 za rok 2009 s výhradami nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14 za rok 2009

- s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za rok 2009

příjmy

410.914,91 tis. Kč

výdaje
450.563,88 tis. Kč
z toho:
kapitálové
150.530,58 tis. Kč
běžné
300.033,30 tis. Kč
financování

39.648,97 tis. Kč

 

- s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za rok 2009 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 3.293 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2009 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE