Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 265/RMČ/2010

k návrhu hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci "Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

zástupce odboru SMT - MHMP do hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci "Dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín ", dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit zástupce SMT - MHMP s jejich jmenováním za členy hodnotící komise

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OŠ, OE, členové komise