Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 266/RMČ/2010

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/KSOÚR/006 "Výměna oken, dveří, fasádních stěn M© Vybíralova 967, 968 a M© ©estajovická 253"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/KSOÚR/006 "Výměna oken, dveří, fasádních stěn M© Vybíralova 967, 968 a M© ©estajovická 253" na dodatečné práce ve výąi 98 938, 00 Kč dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 1 s dodavatelem PMP Prostějov, s. r. o.

T: 2. 6. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, O©