Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 267/RMČ/2010

k vyjádření městské části Praha 14 k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Cyklotrasa Můstek - Malešice Praha 1-10, č. stavby 2950055, PD" - nová stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s dokumentací pro územní řízení na stavbu "Cyklotrasa Můstek - Malešice Praha 1-10, č. stavby 2950055, PD" - nová stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem umístěné v komunikaci U Technoplynu a východně napojené na komunikaci Nedokončená

II. d o p o r u č u j e

koordinovat stavbu cyklotrasy s podkladovou urbanistickou studií pro návrh změny Z 2142 - celoměstsky významných změn I ÚPn, aby došlo k společnému řešení s železniční vlečkou, sběrnými komunikacemi, případně dalšími změnami ve spojitosti s předpokládaným funkčním členěním a zástavbou

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit vyjádření MČ Praha 14 společnosti d-plus projektová a inženýrská, a. s., Praha

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR