Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 268/RMČ/2010

stanovisko městské části Praha 14 k umístění stavby "Bytový dům II Zelenečská - Nehvizdská" na pozemku parc. č. 1072/196, k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s dokumentací pro územní řízení na umístění stavby - "Bytový dům II Zelenečská - Nehvizdská" na pozemku parc. č. 1072/196 v k. ú. Hloubětín

II. n e s o u h l a s í

s umístěním stavby - "Bytový dům II Zelenečská - Nehvizdská" na pozemku parc. č. 1072/196 v k. ú. Hloubětín

III. p o ž a d u j e

návrh na umístění stavby zamítnout a zachovat pozemek, aby sloužil obecnému užívání

IV. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit nesouhlasné stanovisko městské části Praha 14 paní Ladislavě Ťupové, bytem Chudenická 1061/26, 102 00 Praha 10, zastupující stavebníka

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OVD