Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 270/RMČ/2010

k pronájmu části pozemku parc. č. 2652/2 v k. ú. Kyje o velikosti 1460 m2 za účelem zřízení odstavné - manipulační plochy pro autoservis MOS


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s pronájmem části pozemku parc. č. 2652/2 o výměře cca 1460 m2 v k. ú. Kyje za účelem zřízení odstavné - manipulační plochy pro autoservis MOS, Broumarská 19, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 2652/2 v k. ú. Kyje

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM