Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 271/RMČ/2010

ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí objektu budovy č. p. 813 v k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem podloubí objektu budovy č. p. 813 v k. ú. Černý Most o výměře 14 m2 za účelem umístění a provozování letní předzahrádky v ulici Maňákova na období od 1. 6. do 30. 9. 2010 mezi městskou částí Praha 14 a pí Silvií Kosarovou, podnikající jako fyzická osoba, bytem Vašátkova 1011, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí objektu budovy č. p. 813 v k. ú. Černý Most s pí Silvií Kosarovou

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE