Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 272/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k následnému uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 983 a 984, k. ú. Kyje, o výměře cca 650 m2, s Ing. A. Groszekem a Ing. R. Malým


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru a s následným uzavřením kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 983 a parc. č. 984, k. ú. Kyje, o výměře cca 650 m2, s Ing. A. Groszekem a Ing. R. Malým za cenu ve výši 1 150 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemků parc. č. 983 a 984, k. ú. Kyje, o výměře cca 650 m2, Ing. A. Groszekovi a Ing. R. Malému

T: 3. 6. 2010

2. zajistit předložení kupní smlouvy na část pozemků parc. č. 983 a 984, k. ú. Kyje, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE