Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 273/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2021, k. ú. Kyje s panem Vojtěchem Šebkem


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2021 v k. ú. Kyje panu Vojtěchu Šebkovi, bytem Novozámecká 456/9, Praha 9, za cenu ve výši 550 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 2021 v k. ú. Kyje panu Vojtěchu Šebkovi

T: 2. 6. 2010

2. zajistit předložení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2021 v k. ú. Kyje panu Vojtěchu Šebkovi na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM