Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 274/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1107 v k. ú. Kyje s Ing. Jaroslavem Dlouhým


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1107 v k. ú. Kyje panu Ing. Jaroslavu Dlouhému, bytem Odlehlá 613, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru a následné uzavření nájemní smlouvy s panem Ing. Jaroslavem Dlouhým

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE