Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 275/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1, k. ú. Hloubětín o výměře 501 m2 s panem Jaroslavem Kučerou


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 o celkové výměře 501 m2 (dle oddělovacího GP parc. č. 56/1 o výměře 349 m2 a parc. č. 56/6 o výměře 152 m2) v k. ú. Hloubětín panu Jaroslavu Kučerovi, bytem Poděbradská 592, Praha 9, za cenu ve výši 600 Kč/m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 56/1 v k. ú. Hloubětín panu Jaroslavu Kučerovi

T: 2. 6. 2010

2. zajistit předložení kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 56/1 v k. ú. Hloubětín panu Jaroslavu Kučerovi na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 22. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM