Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 276/RMČ/2010

k návrhu na revokaci usnesení č. 155/RMČ/2010 ze dne 6. 4. 2010 a k zahájení jednání o prodeji zastavěných pozemků parc. č. 79/2 a 79/3, k. ú. Kyje, o celkové výměře 10 m2 se společností GAMATEL, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s revokací usnesení č. 155/RMČ/2010 v plném rozsahu

II. n e s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 79/2, 79/3, 79/4 a část 79/1, k. ú. Kyje

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat společnost GAMATEL, s. r. o., se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, o rozhodnutí Rady městské části Praha 14 revokovat usnesení č. 155/RMČ/2010 a zároveň zahájit jednání o prodeji pozemků parc. č. 79/2 a 79/3, k. ú. Kyje, společnosti Gamatel, s. r. o.

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM