Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 278/RMČ/2010

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2804/3 na pronájem části pozemku parc. č. 2830/1 v k. ú. Kyje za účelem změny označení předmětného pozemku


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2804/03 (č. 1588 ze dne 14. 5. 1998) na pronájem části pozemku parc. č. 2830/1 o výměře 2 450 m2 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a Českými drahami, a. s., Správou dopravní cesty Praha, se sídlem Nádražní 3113, Praha 5 za účelem změny označení předmětného pozemku

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2804/3 na pronájem části pozemku parc. č. 2830/1 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a Českými drahami, a. s., Správou dopravní cesty Praha

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE