Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 279/RMČ/2010

k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 12405 na pronájem části objektu střechy č. p. 1073, k. ú. Černý Most, sjednané se spol. T - Mobile Czech Republic a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č.12405 ze dne 30. 6. 2000 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc na pronájem části střechy objektu č. p. 1073, k. ú. Černý Most, sjednané se společností T - Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 3 o prodloužení platnosti NS č. 12405 na pronájem části střechy objektu č. p. 1073, k. ú. Černý Most, se společností T - Mobile Czech Republic, a. s.

T: 30. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM