Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

89. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2010

č. 280/RMČ/2010

k pronájmu části pozemku parc. č. 1779 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádky


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

1. s výjimkou z pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky a zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1779 o výměře 255 m2 v k. ú. Kyje, pí Marii Zastoupilové, bytem Chlumecká 1539, Praha 9

2. s následným uzavřením nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a paní Marií Zastoupilovou, pokud městská část Praha 14 neobdrží k zveřejněnému záměru žádnou připomínku

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatelku o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 15. 6. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE