Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 16/RMČ/2010

 

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pokládky komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2701, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 s  uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pokládky komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2701, k. ú. Kyje, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, zastoupenou společností Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pokládky komunikačního vedení do pozemku parc. č. 2701, k. ú. Kyje

T: 31. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: OSM