Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 18/RMČ/2010

 

k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků parc. č. 92, k. ú. Černý Most, parc. č. 782/42 a 1072/175, k. ú. Hloubětín, parc. č. 221, k. ú. Kyje a parc. č. 940/3 a parc. č. 975, k. ú. Hostavice, k umístění sběrných kontejnerů POTEX


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 se zveřejněním adresného záměru na výpůjčku části pozemků parc. č. 92, k. ú. Černý Most, parc. č. 782/42 a 1072/175, k. ú. Hloubětín, parc. č. 221, k. ú. Kyje a parc. č. 940/3 a parc. č. 975, k. ú. Hostavice, vždy o výměře cca 2 m 2, k umístění sběrných kontejnerů POTEX

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14  

zajistit zveřejnění adresného záměru a následné uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemků parc. č. 92, k. ú. Černý Most, parc. č. 782/42 a 1072/175, k. ú. Hloubětín, parc. č. 221, k. ú. Kyje a parc. č. 940/3 a parc. č. 975, k. ú. Hostavice, vždy o výměře cca 2 m 2, k umístění sběrných kontejnerů POTEX

 

T: 31. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: OSM, OE