Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 21/RMČ/2010

 

k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 5.000 Kč a věcného daru ve výši 9.024 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 5.000 Kčna nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti MŠ Šebelova od pana Radka Čipery a s přijetím věcného daru ve výši 9.024 Kč od pana Pavla Geiera

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 seznámit PaedDr. Irenu Valentovou, ředitelku MŠ Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 5.000 Kčna nákup hraček a didaktických pomůcek a věcného daru ve výši 9.024 Kč

T: 1. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova