Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 11. 2010

č. 2/RMČ/2010

 

k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 766, Rochovská ul.,

Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

 I. b e r e n a v ě d o m í

 žadatele na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle odst. A) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k  pronájmu bytů městské části Praha 14 o velikosti 1 + 0 v  domě č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou jednoho roku s regulovaným nájemným dle odst. B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 1 + 0 v   domě č. p.  766, ulice Rochovská, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

 

T: 31. 12. 2010

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák

Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS