Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 81/RMČ/2010

k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2011


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. vyhlášení dvouletých grantů pro oblast 1 - sociální a návazné služby v celkové výši 4 400 000 Kč pro roky 2011 a 2012 podle příloh č. 1 - 5 tohoto usnesení (1 ,2 ,3 ,3.1 ,4 ,4.1 ,5 ,5.1 )

2. vyhlášení jednoletých grantů pro oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora realizace projektu Zdravá městská část - místní Agenda 21 v celkové výši 800 000 Kč pro rok 2011 podle příloh č. 1 , 2 , 6 - 8 tohoto usnesení (6 ,7 ,8 )

3. vyhlášení jednoletých příspěvků na zajištění služby v celkové výši 300 000 Kč pro rok 2011 podle příloh č. 1 , 2 , 9 - 11 tohoto usnesení (9 ,10 ,11 )

přičemž přidělení grantů je podmíněno schválením rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2011

II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14

T: 23. 12. 2010

2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na jmenování členů grantové komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí v oblasti 1 a příspěvku na zajištění služby

T: 31. 1. 2011

3. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na jmenování členů grantové komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí v oblasti 2

T: 31. 1. 2011

4. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na přidělení grantových prostředků v oblasti 1, v oblasti 2 a příspěvku na zajištění služby

T: 31. 3. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OSVZ, OE