Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 170/RMČ/2012


k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


do funkce ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 MgA. Davida Kašpara s účinností od 27. 3. 2012


II. s t a n o v u j e


plat řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 27. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: vedoucí odborů, členové ZMČ Praha 14