Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 172/RMČ/2012


k návrhu na podání žádosti o dotaci - Emergentní projekt na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni v roce 2012Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Emergentního projektu Ministerstva vnitra na podporu integrace cizinců ze třetích zemí na lokální úrovni na základě usnesení vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 č. 6 k Postupu při realizaci aktualizované koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2012 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. finanční spoluúčast ve výši 10% z celkových nákladů na projekt, tj. maximálně 87.000 Kč


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit podání žádosti o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na Ministerstvo vnitra ČR

2. zajistit podání žádosti o souhlas s přijetím dotace v souladu se Statutem hl. m. Prahy


T: 2. 4. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OSVZ, OE