Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 173/RMČ/2012


k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14" dle výzvy k podání nabídek dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


zájemce, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. j m e n u j e


hodnotící komisi, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě


IV. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek a seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 31. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: ODOP, OPM