Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 175/RMČ/2012


k návrhu na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné nadlimitní zakázce na služby "Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení otevřeného řízení k veřejné nadlimitní zakázce na služby "Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14" uveřejněním oznámení o zakázce dle platných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


2. zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce


II. j m e n u j e


1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami k otevřenému řízení k veřejné zakázce na služby "Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14" dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek k otevřenému řízení k veřejné zakázce na služby "Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14" dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby "Služby tiskových řešení pro městskou část Praha 14" dle bodu I. tohoto usnesení a jmenování komisí dle bodu II. tohoto usnesení

T: 31. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: OPM, OHS, OI