Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 177/RMČ/2012


k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/RMČ/2012 ve věci neschválení obnovy podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje

Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 105/RMČ/2012


II. s o u h l a s í


s poskytnutím přístřeší na dobu 6 měsíců formou bytu o velikosti 1 + 0, č. p. 1610, ul. Broumarská 1610, Praha 9 za podmínky pravidelné úhrady za jeho užívání, splácení dluhu dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o poskytnutí přístřeší na dobu 6 měsíců formou bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9


T: 31. 3. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSVZ, žadatel