Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 3. 2012


č. 178/RMČ/2012


k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ulice, Praha 9

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení za podmínky řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení za podmínky řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 30. 4. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel