Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 360/RMČ/2012


k vyhlášení grantového programu městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2012Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vyhlášení grantového programu městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2012 za podmínek uvedených v příloze č. 1


II. p o v ě ř u j e


grantovou komisi pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb, hodnocením žádostí o grant


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit vyhlášení grantu městské části Praha 14 na úřední desce, vývěskách a internetových stránkách městské části Praha 14 a městské části Praha - Dolní Počernice

T: 20. 6. 2012

2. předložit návrh na rozšíření grantové komise o dva zástupce městské části Praha - Dolní Počernice v souladu s podmínkami hl. m. Prahy pro účely grantového programu v sociální oblasti pro rok 2012

T: 20. 7. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE