Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


51. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2012


č. 701/RMČ/2012


k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2013 pro oblast 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - místní Agendy 21 v celkové výši 1 400 000 Kč podle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14 v oblasti 2 pro rok 2013

T: 21. 12. 2012


2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na jmenování grantových komisí pro hodnocení žádostí v grantovém řízení v roce 2013 v oblasti 2


T: 31. 1. 2013

3. p ředložit Radě městské části Praha 14 návrh na přidělení grantů v oblasti 2

T: 31. 3. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OE, KS OKO