Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 61/RMČ/2013


k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší pro žalovaného, bytem Kardašovská ul. 776, Praha 9 na základě pravomocného rozsudku souduRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o povinnosti zajistit přístřeší pro žalovaného, bytem Kardašovská ul. 776, Praha 9 na základě pravomocného rozsudku soudu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s o u h l a s í


s poskytnutím přístřeší formou bytu č. 13 v č. p. 1610, ulice Broumarská, Praha 9 pro žalovaného bytem Kardašovská ul. 776, Praha 9 na základě pravomocného rozsudku soudu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu v ulici Kardašovská 776, Praha 9


T: 30. 4. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS