Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 65/RMČ/2013


k návrhu na souhlas s realizací projektu "Investice do ICT k zajištění chodu zdravotnického zařízení" pro nájemce nebytových prostor
v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s realizací projektu "Investice do ICT k zajištění chodu zdravotnického zařízení" pro nájemce nebytových prostor o celkové výměře 191,50 m 2 ve 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o souhlasu s realizací projektu v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 28. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce