Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 72/RMČ/2013


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení, podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, záměru "Obchodní dům Kolbenova,
Praha 14, k. ú. Hloubětín"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením podle ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), záměru "Obchodní dům Kolbenova, Praha 14, k. ú. Hloubětín"


II. u p o z o r ň u j e


1. na nedodržení směrné části územního plánu SÚ hl. m. Prahy - koeficientu míry využití VN - D, předložený záměr odpovídá koeficientu "E"


2. na jednu z nejzatíženějších křižovatek Kbelská x Kolbenova v hlavním městě nacházející se na příjezdu z centra; v dopravní studii je uváděn výhled s překročením kapacity

3. na opomenutí vlivu přilehlé železniční trati při posouzení hluku


III. p o ž a d u j e


1. vyřešit soulad s územním plánem SÚ hl. m. Prahy


2. dopracovat dopravně inženýrské posouzení záměru podle aktuálních podkladů o intenzitách dopravy po zprovoznění Vysočanské radiály

IV. n e p o ž a d u j e


podrobit záměr posouzení podle § 8 a násl. zákona


V. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k oznámení záměru "Obchodní dům Kolbenova, Praha 14, k. ú. Hloubětín" odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

T: 6. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR