Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 75/RMČ/2013


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemků parc. č. 175 a 2711, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemků parc. č. 175 a 2711, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu 135 240 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelového vedení do pozemků parc. č. 175 a 2711, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s.


T: 28. 2. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI