Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 76/RMČ/2013

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem části střechy bytového domu Kardašovská 670/15, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. se zveřejněním záměru a následným uzavřením dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. j. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy cca 2 m 2 bytového domu č. p. 670 v ul. Kardašovská, k. ú. Hloubětín, Praha 9, za účelem prodloužení doby nájmu do 23. 10. 2023, za nájemné ve výši 105.000 Kč ročně, mezi městskou částí Praha 14 a společností Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10


2. s úpravou vedení 2 nezávislých tras optického kabelu pro přenos signálů veřejné sítě z technologického zařízení nájemce umístěného v objektu Kardašovská 670, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě se společností Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, Praha 10


T: 15. 3. 2013


2. zajistit seznámení společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 15. 2. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI