Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 77/RMČ/2013

ke svěření rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 232/477 v k. ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících



Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zápis o předání a převzetí rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 232/477 a parc. č. 232/2 v k. ú. Černý Most


II. s o u h l a s í


s předložením žádosti o převedení rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 232/477 v k. ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu ke svěření rozestavěné stavby na pozemku parc. č. 232/477 v k. ú. Černý Most včetně pozemků funkčně souvisejících a některých pozemků přiléhajících Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12. 2. 2013



Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŠ, OE, členové komise