Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 2. 2013


č. 78/RMČ/2013


ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115Rada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


1. předseda komise: Ing. Mgr. Lucie Svobodová, zástupce starosty MČ Praha 14

2. členové komise: Mgr. Marcela Prokopová, školní inspektor ČŠI

Mgr. Gabriela Hášová, zástupce MHMP

pí Eva Douchová, zástupce pedagogických pracovníků MŠ

Mgr. Alena Naidrová, zástupce zřizovatele

pí Jitka Krátká, odborník v oblasti státní správy
ve školství

3. tajemník komise: pí Jaroslava Popovská, odbor školství ÚMČ Praha 14


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit jmenování tajemníka, předsedy a členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115


T: 15. 2. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: