Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 3. 2013

č. 158/RMČ/2013

 

 

k návrhu přidělení grantů v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora Zdravé MČ - MA 21 a podpora tělovýchovných jednot v roce 2013


 

Rada městské části Praha 14

 

I. s c h v a l u j e

 1. přidělení grantů žádostem v podoblasti a) podpora kultury a umělecká činnost podle seznamu obsahující specifikaci využití prostředků v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

2. přidělení grantů žádostem v podoblasti b) sport, tělovýchova a volnočasové aktivity a podoblasti c) podpora Zdravé MČ - MA 21 podle seznamu v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

 II. d o p o r u č u j e

přidělení grantů organizacím žádajícím ve více oblastech, s navrhovanou částkou podpory celkově přesahující 50 tis. Kč podle seznamu v příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto návrhu

III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

 

1. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení

T: 31. 3. 2013

2. zajistit podepsání smluv s úspěšnými žadateli

T: 30. 4. 2013

 3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení grantů podle bodu II. tohoto návrhu

T: 14. 5. 2013

 

Bc. Radek Vondra    Ing. Mgr. Lucie Svobodová

starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bc. Radek Vondra

Na vědomí: KS OÚR, OE, KS OKO, OSVZ