Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 567/RMČ/2013


k návrhu naposkytování příspěvků pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a matrikářky na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadůRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. poskytování příspěvků pro matrikářky na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. zrušení platnosti usnesení č. 672/RMČ/2011 ze dne 5. 12. 2011


II. b e r e n a v ě d o m í


1. poskytování příspěvků pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů


2. zrušení platnosti usnesení č. 67/ZMČ/2011 ze dne 20. 12. 2011


III. u k l á d á

1. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zabezpečit poskytování příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: ode dne 1. 1. 2014 a následně průběžně


2. Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na poskytování příspěvků na pokrytí nákladů spojených s ošacením a úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 11/2013


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra, Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, KT