Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 569/RMČ/2013


k návrhu na souhlas ke snížení kapacity Základní školy, Praha 9 - Černý Most,
Gen. Janouška 1006 od 2. 1. 2014Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se snížením kapacity Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 z dosavadního počtu 1200 žáků na 800 žáků z důvodu zřízení odborných učeben


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. seznámit Mgr. Ilonu Šťastnou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most,
Gen. Janouška 1006 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 na snížení kapacity školy


2. podat žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu snížení kapacity v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006

T: 27. 9. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška