Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 570/RMČ/2013


k návrhu na souhlas k navýšení kapacity školní družiny od školního roku 2014/2015 v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s navýšením kapacity školní družiny ze 150 žáků na 180 žáků od školního roku 2014/2015 v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. seznámit Mgr. Evu Hradskou, ředitelku ZŠ Hloubětínská se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 s navýšením kapacity školní družiny ze 150 žáků na 180 žáků od školního roku 2014/2015


2. zajistit předání žádosti o změnu - navýšení kapacity - v oddělení rejstříku škol a školských zařízení MHMP

T: 30. 9. 2013
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská