Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 572/RMČ/2013


k návrhu na využití nebytových prostor v levé sekci budovy č. p. 969, ulice Vybíralova, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zrušení výběrového řízení k pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 900,87 m 2 umístěných v 1. až 3. nadzemním podlaží levé sekce budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, ulice Vybíralova


II. s o u h l a s í


se zřízením odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova 968 ve 2. a 3. NP levé sekce budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, v rozsahu 2 tříd včetně nezbytného zázemí


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit provedení všech nezbytných úkonů vedoucích ke zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova 968 ve 2. a 3. NP levé sekce budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most v rozsahu 2 tříd včetně nezbytného zázemí a k podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

T: 30. 9. 2013


2. zajistit předložení návrhu ke zřízení odloučeného pracoviště MŠ Vybíralova 968 ve 2. a 3. NP levé sekce budovy č. p. 969, k. ú. Černý Most, v rozsahu 2 tříd včetně nezbytného zázemí Zastupitelstvu MČ Praha 14

T: 31. 12. 2013Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSMI,OŘEŠ, SMP- 14, a. s.