Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


68. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 9. 2013


č. 573/RMČ/2013


k návrhu na souhlas se zkrácením doby nájmu o jeden měsíc na pronájem části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zkrácením doby nájmu o jeden měsíc a s uzavřením nájemních smluv na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 94,10 m 2 a o celkové výměře 184,54 m 2
v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9, pro nájemce Tim 2,2 o. s. a Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 7. 2014


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky Správy majetku Praha 14 a. s., uzavření nájemních smluv na pronájem části nebytových prostor o celkové výměře 94,10 m 2 a o celkové výměře 184,54 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9, pro nájemce Tim 2,2 o. s. a Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 7. 2014

T: 30. 9. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI