Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


85. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 5. 2014


č. 287/RMČ/2014


k informaci o výši odkoupených pohledávek odstěhovaných podnájemců v č. p. 25 a č. p. 1610 v ulici Broumarská, Praha 9 - Kyje k 31. 1. 2014Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o výši odkoupených pohledávek odstěhovaných podnájemců v č. p. 25 a č. p. 1610 v ulici Broumarská, Praha 9 - Kyje k 31. 1. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


kompenzaci odkoupených pohledávek, včetně poplatků z prodlení, které budou vypočteny k datu odkoupení pohledávek s úhradou nájemného, hrazeného Správou majetku Praha 14, a . s. za nájem nebytových prostor v č. p. 907, ul. Metujská, Praha 9


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Ing. Bažilovou o schválení kompenzace odkoupených pohledávek, včetně poplatků z prodlení, které budou vypočteny k datu odkoupení pohledávek s úhradou nájemného za nájem nebytových prostor

T: 15. 6. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: Ing. Eva Bažilová, ředitelka SMP- 14, a . s.