Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 309/RMČ/2014


k návrhu na schválení realizace stavební úpravy na akci "Instalace nájezdové rampy pro kočárky, Kardašovská 773/8, Praha 9"



Rada městské části Praha 14



I. s c h v a l u j e


realizaci stavební úpravy na akci "Instalace nájezdové rampy pro kočárky, Kardašovská 773/8, Praha 9", v souladu s technickým řešením a nabídkou firmy Josef Hamoň JHKOVOCB za cenu 71.566 Kč bez DPH

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a . s. o schválení realizace stavební úpravy na akci "Instalace nájezdové rampy pro kočárky, Kardašovská 773/8, Praha 9"


T: 30. 6. 2014













Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14



Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS