Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 6. 2014


č. 318/RMČ/2014


k revokaci usnesení č. 581/RMČ/2013 ze dne 30. 9. 2013 k vydání stanoviska MČ Praha 14 doporučující úpravu územního plánu SÚ hlavního města Prahy - záměru při ul. BryksovaRada městské části Praha 14I. r e v o k u j e


usnesení č. 581/RMČ/2013 ze dne 30. 9. 2013 k vydání stanoviska MČ Praha 14 doporučující úpravu územního plánu SÚ hlavního města Prahy - záměru při ul. Bryksova tak, že se text bodu I. ruší


II. p o ž a d u j e


nové projednání regulativu prostorového uspořádání záměru jako změnu územního plánu dle § 188 odst. 3 stavebního zákona - formou opatření obecné povahy /ve smyslu judikátu Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 17. 9. 2013 a 14. 11. 2013/


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 obchodní společnosti CANABA Development, s. r. o. a zpracovateli územního plánu MHMP - SUP a zajistit seznámení dotčené veřejnosti s tímto usnesením


T: 20. 6. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR